რას ვაკეთებთ?

ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში შემდეგ მიმართულებებზე მუშაობს: ჯანდაცვა და სოციალური ზრუნვა, სოფლის განვითარება და ბუნებრივი რესურსების მართვა.

ჯანდაცვა და სოციალური სფერო

primary helathcare laboratory
ადამიანი, რომელსაც  ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს საკუთარი ადამიანური შესაძლებლობების გამოყენებას სრულყოფილად ვერ ახერხებს, შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდაც შენელებულია. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის მუშაობის მთავარი მიმართულება მარგინალურ და გარკვეულ შესაძლებლობებს მოკლებულ ჯგუფებთან ურთიერთობა წარმოადგენს. საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის (CCR) საქმიანობის დაწყების დღიდან, ორგანიზაცია სოციალურ და ჯანმრთელობის სექტორთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას ემსახურება. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი (CCR) ჯანმრთელობის და სოციალური ზრუნვის სფეროებში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში წვლილის შეტანას აგრძელებს, კერძოდ კი შემდეგ გამოკვეთილ საჭიროებებზეა ფოკუსირებული: 

 • პროფესიონალთა სიმცირე (განსაკუთრებით რეგიონებში), რომელთაც ადრეულ ეტაპზე შეეძლებათ შენელებული განვითარების რისკის გამოვლენა (მაგ. აუტიზმი),  განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის/ზრდასრულთათვის დიაგნოზის და სარეაბილიტაციო სერვისების მიწოდება;
 • საქართველოს მასშტაბით ხარისხიანი პირველადი ჯანმრთელობის რგოლის საჭიროების აუცილებელობა, რაც ჯანმრთელობის ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების მიერ შემოწმდება და შეფასდება;
 • ონკოლოგიის, ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლის და პალიატიური მზრუნველობის და სხვა სფეროებში არსებული სერვისებისა და კანონმდებლობის სიმცირე;
 • მოსახლეობაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის (როგორიცაა ჯანმრთელი ცხოვრების წესი-ფიზიკური აქტივობა, მოწევა, ალკოჰოლის მიღება და სხვა) მიმართ ცნობიერების სიმცირე, რამაც მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული  ქცევის  შეცვლა უნდა გამოიწვიოს.


  ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის (MoILHSA) სამინისტროს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სექტორების რეფორმირების პროცესში ეხმარება, რაც შესაბამისი ჯანმრთელობის/სოციალური დაცვის პოლიტიკების და საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებას მოიცავს.   

  მიმდინარე პროექტების მიზნებია: პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბავშვთა ხანგრძლივი მოვლის და პალიატიური მზრუნველობის სერვისების გამართვა, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის შესაძლებლობათა გაძლიერება და ხარისხიანი სერვისების მიწოდება და დასავლეთ საქართველოს რეგიონში ეროვნული კიბოს სკრინინგ პროგრამებში დაინტერესებულ პირთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG) ხსენებულ პროექტებს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ახორციელებს.


  სოფლის განვითარება და ბუნებრივი რესურსების მართვა

  beneficiary from tusheti, cheese making

  სოფლის  განვითარება და  ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს მდგრადი განვითარების პროცესში მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს.  მოსახლეობის 42.8% (1,591.9 ათასი) სოფლად ცხოვრობს. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობაზე, ასე რომ ამ სექტორის მდგრადი განვითარება ბუნებრივი რესურსების  შესაბამის მართვასთან ერთობლიობაში  მნიშვნელოვანია სტაბილური აგრო წარმოების უზრუნველყოფისთვის და  სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული რეგიონების განვითარებისთვის.    

  ამ მიმართულებით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG) მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის განვითარების უზრუნველყოფას სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ალტერნატიული შემოსავლის წყაროს  შექმნისთვის აუცილებელი ქმედებების  მხარდაჭერის გზით და ბუნებრივი რესურსების და ნარჩენების მართვის მდგრადი მართვის ხელშეწყობას. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG)  პროგრამის სამიზნე ჯგუფს  მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობა წამოადგენს. ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტი „ტრადიციული მეურნეობის მხარდაჭერა თუშეთში“ საქართველოს ერთ-ერთ  შორეულ რეგიონში თუშეთში ხორციელდება, რომლის მიზანია ტრადიციული მეურნეობის განვითარება, როგორიცაა  სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა და მატყლის გადამუშავება, გარდა ამისა ეს ინიციატივა ეხმარება რეგიონს ტურიზმის განვითარებაში.

  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული  სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG)  პარტნიორებთან - ხორვატიის სოფლის განვითარების ქსელი (HMMR) და PMC კვლევით ცენტრთან ერთად ახორციელებს პროექტს - „სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში“.

  პროექტის მთავარი მიზანია სოფლად არსებული სიღარიბის შემცირება. ამ ინიციატივის კონკრეტული ამოცანაა ხულოს მუნიციპალიტეტში  დასაქმების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის საშუალებით.  2019 წლიდან, საგრანტო კომპონენტის სახით  სოფლის განვითარების მცირე პროექტებზე 1,000,000 ევრომდე იქნა გამოყოფილი.   

  საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით,  ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ახალი შესაძლებლობები, რათა პოზიტიური ცვლილებები შევიტანოთ  სუფთა, უსაფრთხო და ლამაზი  გარემოს შენარჩუნებაში.  გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში ( CCRG) ახორციელებს პროექტს  „ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიასა და დამხმარე ზონებში მდგრადი ნარჩენების მართვის სისტემის შემუშავება“.