ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

პროექტის სახელწოდება: ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების პრაქტიკის ხელშეწყობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

  • პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი 2021- სექტემბერი 2021
  • პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანია საქართველოში გარემოს დაცვის ეფექტურობის გაუმჯობესება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სფეროში, მუნიციპალიტეტებთან კონსულტაციების მეშვეობით, ევროკავშირის წესებისა და რეგულაციების გათვალისწინებით და ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. პროექტის შედეგად, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს ექნებათ შესაძლებლობა შეასრულონ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების გარემოსდაცვითი დებულებები და ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების კუთხით. ამის შემდგომ, მუნიციპალური ხელისუფლება გააძლიერებს ნარჩენების მართვის პრაქტიკას, რაც დადებითად აისახება როგორც გარემოზე, ასევე ჯანმრთელობაზე. თავად მოსახლეობა უფრო ფრთხილი იქნება და უფრო აქტიურად ჩაერთვება ნარჩენების შემცირებაში, გადამუშავებასა და ხელახლა გამოყენებაში.
  • დონორი: ლიტვის განვითარების სააგენტო
  • ბიუჯეტი: 14,000 ევრო